Wyszukaj na stronie  
Jesteś tutaj już od sekund
Szkoła Podstawowa nr 1

Realizowane projekty


„Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych“- Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2010.

     Od 1 lutego br. Gmina Miasto Elbląg rozpoczęła realizację projektu: „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych 680 uczniów (kl. VII) z 15 elbląskich szkół podstawowych i 2 SOSW w ramach tworzenia warunków dla nauczania eksperymentalnego poprzez doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 100 nauczycieli, wychowawczych 150 rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim od 01.02.2018.do 31.01.2020 r.

Działania zaplanowane do wdrożenia w projekcie to:

  1. Wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w 15 szkołach podstawowych i 2 SOSW.
  2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki poprzez szkolenia.
  3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu poprzez organizację zajęć dodatkowych: dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz kół zainteresowań.
  4. Podniesienie poziomu kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów uczniów 17 szkół podstawowych poprzez organizację indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychologów/pedagogów w szkołach.

Projekt wpisuje się w reformę oświatową likwidującą gimnazja i wprowadzającą 8-letnią szkołę podstawową.

Wartość  projektu ogółem: 4 310 057,63 zł
Uzyskane dofinansowanie: 4 078 457,63 zł


„Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej“- Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus+“

    Szkoła Podstawowa Nr 1 w Elblągu w ramach środków z Unii Europejskiej - program „Erasmus+“ pozyskała środki na realizację projektu „Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej“.
     Projekt zakłada zwiększenie oferty zajęć dodatkowych w zakresie edukacji kulturalno-artystycznej realizowanej w świetlicy środowiskowej szkoły. W ramach działania przewidywany jest rozwój umiejętności teatralnych, tanecznych, plastycznych oraz muzycznych dzieci uczęszczających do szkolnej świtelicy środowiskowej. W ramach podejmowanych działań zorganizowane zostaną warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli awierające aktywne metody pracy z dziećmi i wykorzystujące innowacyjne techniki przekazu. Stosowane podczas warsztatów narzędzia/metody będą miały na celu w swobodny i naturalny sposób wyzwolić u dzieci twórcze potencjały, motywujące do konkretnych działań, pobudzające aktywność i wspierające integrujące zachowania.
     Rola, jaką edukacja artystyczna odgrywa w zwiększaniu kompetencji młodych ludzi w XXI wieku jest powszechnie doceniana w Europie. Strategia współpracy krajów UE w zakresie edukacji i szkoleń wyraźnie podkreśla znaczenie kompetencji kluczowych, w tym świadomości kulturalnej i kreatywności.  Badania nad zwiększeniem kreatywności młodych ludzi pod wpływem edukacji artystycznej wykazały, że należy stale poprawiać jej jakość. Próbując wyjść temu naprzeciw i wskazać najlepsze metody działania postanowiliśmy,  dzięki realizacji niniejszego projektu, zachęcić młodych ludzi do rozwijania zróżnicowanych umiejętności i zainteresowań, do rozpoznawania i rozbudzania ich zdolności oraz kreatywności.

Do głównych rezultatów projektu należą:
- opracowanie 4 programów prowadzenia zajęć kulturalnych, tj. teatralnych, tanecznych, plastycznych i muzycznych na potrzeby działalności szkolnej świetlicy środowiskowej,
- zwiększenie bazy dydaktycznej szkoły o nowoczesne środki dydaktyczne do prowadzenia warsztatów teatralnych, tanecznych, plastycznych i muzycznych organizowanych w szkolnych świetlicach środowiskowych,
- zwiększenie oferty nieodpłatnych zajęć kulturalno-artystycznych w świetlicach środowiskowych,- wyrównanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej uczniów ze szkolnych świetlic środowiskowych. 

Partnerzy projektu:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Elblągu (81 520,00 EUR),
- Základná skola s materskou skolou s VJM Salka (Słowacja).

 

Projekt będzie realizowany w okresie dwuletnim 01.09.2014-31.08.2016.

Całkowita wartość projektu wynosi 151 445,00 EUR.

Broszura - scenariusze lekcji >>>


„Innowacyjny Nauczyciel w Szkole XXI wieku”

Projekt realizowany przez Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu w partnerstwie z Gminą Miasto Elbląg okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2014 r. współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3.Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe.
Celem głównym projektu jest wypracowanie modelowego systemu praktyk pedagogicznych przez przygotowanie studentów i nauczycieli–opiekunów praktyk do skutecznego realizowania programów praktyk dla studentów specjalności nauczycielskich PWSZ w Elblągu.


„Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu” - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno-turystycznego Polski  i Słowacji.

Projekt współfinansowany jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius Partnerskie Projekty Regio.
Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie turystyki i historii lokalnej oraz wypracowanie działań mających na celu opracowanie metodyki pracy nauczyciela z dzieckiem w czasie prowadzenia zajęć historii. Jest to także jeden ze sposobów na powstanie i promowanie nowych produktów turystycznych w każdym regionie.
Projekt będzie realizowany w okresie dwuletnim: 01.08.2012-31.07.2014 przez Urząd Miejski w Elblągu w partnerstwie z władzami miasta Salka (Słowacja).

Ceryfikat udziału w projekcie


EDUSCIENCE - jest to projekt skierowany do uczniów i nauczycieli z 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic z całej Polski podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży wymaga zastosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod i narzędzi. Projekt EDUSCIENCE umożliwia opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania, których realizacja odbywa się z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej.

link do strony projektu


National Geographic ODKRYWCA - program edukacyjny National Geographic i Wydawnictwa Nowa Era

National Geographic ODKRYWCA to magazyn tworzony z pasją odkrywców spod znaku żółtej ramki oraz ekspertów w edukacji. Powstał z myślą o uczniach klas 4-6 szkoły podstawowej, nauczycielach oraz świadomych rodzicach.
Jest to zestaw zintegrowanych ze sobą materiałów edukacyjnych w wersji drukowanej, elektronicznej i multimedialnej zgodnych z nową podstawą programową. 
Każdy numer zawiera artykuły, których tematyka jest bezpośrednio związana z obszarami zainteresowań Towarzystwa National Geographic: przyrodą, historią oraz językiem angielskim. Każdy tekst opublikowany w czasopiśmie został wzbogacony scenariuszami lekcji, różnorodnymi kartami pracy, inspirującymi filmami oraz niepowtarzalnymi zdjęciami.

link do strony projektu


 

Dołączone pliki:
Licznik odwiedzin
1 6 4 0 2 8
KALENDARZ
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

ul. Daszyńskiego 1
82-300 Elbląg

tel. 55 625 8460
fax. 55 625 8463
e-mail: sp1@info.elblag.pl
e-mail: sp1@elblag.eu

IOD: sp1@iod24.pl


Mam 6 lat

Bip
Bip
Strona główna     |     O szkole     |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2013 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.