Wyszukaj na stronie  
Jesteś tutaj już od sekund
Szkoła Podstawowa nr 1

Realizowane projekty


ZDALNA SZKOŁA I ZDALNA SZKOŁA PLUS – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Miasto Elbląg realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła plus" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Celem projektu jest zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci, umożliwiającego zdalną edukację.

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego, w czerwcu br., Departament Edukacji UM złożył kolejny wniosek grantowy na zakup laptopów z rządowego programu “Zdalna Szkoła Plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Łącznie Gmina Miasto Elbląg z programów „Zdalna szkoła” i  „Zdalna szkoła plus” pozyskała kwotę 263 560 zł na zakup laptopów. Zakupiony sprzęt ułatwi prowadzenie zdalnej edukacji, ale będzie też pomocny już po powrocie uczniów do szkół.

Pierwszy wniosek na zakup komputerów do szkół podstawowych Gmina Miasto Elbląg złożyła w kwietniu br. Otrzymano wówczas  99 760 zł i zakupiono nowoczesny sprzęt do nauki w trybie „online” - 35 sztuk laptopów z systemem Windows 10 oraz 40 sztuk słuchawek nagłownych z mikrofonem. Sprzęt został przekazany do 16 elbląskich podstawówek.

Na początku maja okazało się, że można składać kolejne wnioski na komputery do zdalnej nauki, tym razem w ramach nowej edycji programu pn. "Zdalna Szkoła Plus". Miasto ponownie złożyło taki wniosek i pozyskało dokładnie 163 800 zł, za co planuje zakupić kolejne 63 sztuki laptopów. Programy realizowane są przez Ministerstwo Cyfryzacji i stanowią odpowiedź na aktualną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju. Sprzęt przeznaczony będzie dla dzieci z elbląskich rodzin wielodzietnych będących w trudnej sytuacji materialnej.


Eksperyment w matematyce

 Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych 700 uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt.
     Projektem objętych zostanie także 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy podniosą swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego.

Efekty realizacji projektu:

  • doposażenie bazy dydaktycznej 15 elbląskich szkołach podstawowych polegające na utworzeniu Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment uczniów kl. II i III szkół podstawowych,
  • doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętności zawodowych 10 nauczycieli trenerów (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod,
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment, podczas zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań z matematyki 700 uczniów klas II-III w 15 elbląskich szkołach podstawowych.
  • W rezultacie wdrożenia projektu zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15 SP na poziomie edukacji w klasach I-III.

Tytuł projektu: Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej
Wartość projektu: 4 432 128,75 zł
Dofinansowanie: 4 199 128,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 767 309,43 zł
Okres realizacji projektu: 1.10.2019-30.09.2022.

KOMUNIKAT

     W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” , na postawie pisma Prezydenta Gminy Miasto Elbląg, nr EOD 47053  z dnia 6 października 2020 r. unieważnione zostają wyniki rekrutacji nauczycieli deklarujących udział w projekcie ustalone na podstawie procesu rekrutacji przeprowadzonej od 4 do 21  listopada 2019 r. 
W okresie IV kwartału 2020 r. zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca do projektu, w ramach której prowadzony będzie nabór:

  • nauczycieli chętnych do udziału w szkoleniu  "Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej” w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego - technicznego,
  • uczniów chętnych do udziału w zajęciach dodatkowych, rozwijających uzdolnienia oraz kołach zainteresowań z matematyki.

Informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej wraz z regulaminem będzie dostępna na stronie internetowej szkoły oraz wysłana przez komunikator Librus.„Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych“- Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2010.

     Od 1 lutego br. Gmina Miasto Elbląg rozpoczęła realizację projektu: „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych 680 uczniów (kl. VII) z 15 elbląskich szkół podstawowych i 2 SOSW w ramach tworzenia warunków dla nauczania eksperymentalnego poprzez doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 100 nauczycieli, wychowawczych 150 rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim od 01.02.2018.do 31.01.2020 r.

Działania zaplanowane do wdrożenia w projekcie to:

  1. Wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w 15 szkołach podstawowych i 2 SOSW.
  2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki poprzez szkolenia.
  3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu poprzez organizację zajęć dodatkowych: dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz kół zainteresowań.
  4. Podniesienie poziomu kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów uczniów 17 szkół podstawowych poprzez organizację indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychologów/pedagogów w szkołach.

Projekt wpisuje się w reformę oświatową likwidującą gimnazja i wprowadzającą 8-letnią szkołę podstawową.

Wartość  projektu ogółem: 4 310 057,63 zł
Uzyskane dofinansowanie: 4 078 457,63 zł


„Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej“- Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus+“

    Szkoła Podstawowa Nr 1 w Elblągu w ramach środków z Unii Europejskiej - program „Erasmus+“ pozyskała środki na realizację projektu „Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej“.
     Projekt zakłada zwiększenie oferty zajęć dodatkowych w zakresie edukacji kulturalno-artystycznej realizowanej w świetlicy środowiskowej szkoły. W ramach działania przewidywany jest rozwój umiejętności teatralnych, tanecznych, plastycznych oraz muzycznych dzieci uczęszczających do szkolnej świtelicy środowiskowej. W ramach podejmowanych działań zorganizowane zostaną warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli awierające aktywne metody pracy z dziećmi i wykorzystujące innowacyjne techniki przekazu. Stosowane podczas warsztatów narzędzia/metody będą miały na celu w swobodny i naturalny sposób wyzwolić u dzieci twórcze potencjały, motywujące do konkretnych działań, pobudzające aktywność i wspierające integrujące zachowania.
     Rola, jaką edukacja artystyczna odgrywa w zwiększaniu kompetencji młodych ludzi w XXI wieku jest powszechnie doceniana w Europie. Strategia współpracy krajów UE w zakresie edukacji i szkoleń wyraźnie podkreśla znaczenie kompetencji kluczowych, w tym świadomości kulturalnej i kreatywności.  Badania nad zwiększeniem kreatywności młodych ludzi pod wpływem edukacji artystycznej wykazały, że należy stale poprawiać jej jakość. Próbując wyjść temu naprzeciw i wskazać najlepsze metody działania postanowiliśmy,  dzięki realizacji niniejszego projektu, zachęcić młodych ludzi do rozwijania zróżnicowanych umiejętności i zainteresowań, do rozpoznawania i rozbudzania ich zdolności oraz kreatywności.

Do głównych rezultatów projektu należą:
- opracowanie 4 programów prowadzenia zajęć kulturalnych, tj. teatralnych, tanecznych, plastycznych i muzycznych na potrzeby działalności szkolnej świetlicy środowiskowej,
- zwiększenie bazy dydaktycznej szkoły o nowoczesne środki dydaktyczne do prowadzenia warsztatów teatralnych, tanecznych, plastycznych i muzycznych organizowanych w szkolnych świetlicach środowiskowych,
- zwiększenie oferty nieodpłatnych zajęć kulturalno-artystycznych w świetlicach środowiskowych,- wyrównanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej uczniów ze szkolnych świetlic środowiskowych. 

Partnerzy projektu:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Elblągu (81 520,00 EUR),
- Základná skola s materskou skolou s VJM Salka (Słowacja).

 

Projekt będzie realizowany w okresie dwuletnim 01.09.2014-31.08.2016.

Całkowita wartość projektu wynosi 151 445,00 EUR.

Broszura - scenariusze lekcji >>>


„Innowacyjny Nauczyciel w Szkole XXI wieku”

Projekt realizowany przez Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu w partnerstwie z Gminą Miasto Elbląg okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2014 r. współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3.Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe.
Celem głównym projektu jest wypracowanie modelowego systemu praktyk pedagogicznych przez przygotowanie studentów i nauczycieli–opiekunów praktyk do skutecznego realizowania programów praktyk dla studentów specjalności nauczycielskich PWSZ w Elblągu.


„Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu” - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno-turystycznego Polski  i Słowacji.

Projekt współfinansowany jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius Partnerskie Projekty Regio.
Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie turystyki i historii lokalnej oraz wypracowanie działań mających na celu opracowanie metodyki pracy nauczyciela z dzieckiem w czasie prowadzenia zajęć historii. Jest to także jeden ze sposobów na powstanie i promowanie nowych produktów turystycznych w każdym regionie.
Projekt będzie realizowany w okresie dwuletnim: 01.08.2012-31.07.2014 przez Urząd Miejski w Elblągu w partnerstwie z władzami miasta Salka (Słowacja).

Ceryfikat udziału w projekcie


EDUSCIENCE - jest to projekt skierowany do uczniów i nauczycieli z 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic z całej Polski podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży wymaga zastosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod i narzędzi. Projekt EDUSCIENCE umożliwia opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania, których realizacja odbywa się z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej.

link do strony projektu


National Geographic ODKRYWCA - program edukacyjny National Geographic i Wydawnictwa Nowa Era

National Geographic ODKRYWCA to magazyn tworzony z pasją odkrywców spod znaku żółtej ramki oraz ekspertów w edukacji. Powstał z myślą o uczniach klas 4-6 szkoły podstawowej, nauczycielach oraz świadomych rodzicach.
Jest to zestaw zintegrowanych ze sobą materiałów edukacyjnych w wersji drukowanej, elektronicznej i multimedialnej zgodnych z nową podstawą programową. 
Każdy numer zawiera artykuły, których tematyka jest bezpośrednio związana z obszarami zainteresowań Towarzystwa National Geographic: przyrodą, historią oraz językiem angielskim. Każdy tekst opublikowany w czasopiśmie został wzbogacony scenariuszami lekcji, różnorodnymi kartami pracy, inspirującymi filmami oraz niepowtarzalnymi zdjęciami.

link do strony projektu


 

Licznik odwiedzin
2 2 5 2 9 3
KALENDARZ
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

ul. Daszyńskiego 1
82-300 Elbląg

tel. 55 625 8460
fax. 55 625 8463
e-mail: sp1@info.elblag.pl
e-mail: sp1@elblag.eu

IOD: iod@ecuw.elblag.pl


Mam 6 lat

Bip
Erasmus
UE
Strona główna     |     O szkole     |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2013 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.