Wyszukaj na stronie  
Jesteś tutaj już od sekund
Szkoła Podstawowa nr 1

REKRUTACJA

Lista przyjętych i zakwalifikowanych w plikach dołączonych poniżej.


Szanowni Państwo!

     Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, w celu przeprowadzenia sprawnej weryfikacji wniosków/zgłoszeń do szkół w związku z rekrutacją na rok szkolny 2020/21, prosimy o składanie domumentów w formie elektronicznej (skan, zdjęcia) na adres: sp1@info.elblag.pl
lub w formie papierowej pocztą albo wrzucić bezpośrednio do skrzynki na listy, która wisi na budynku szkoły od strony Daszyńskiego.
Dzięki temu rozwiązaniu uniekniemy wychodzenia z domu lub zminimalizujemy bezpośredni kontakt do minimum.
Liczymy na zrozumienie.


ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej www.eped.pl.

I. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzona jest zgodnie z:

  1. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
  2. ustawą Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.);
  3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

II. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:

  • jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

III. ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, należy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA i wraz z załącznikiem (oświadczenie o miejscu zamieszkania) złożyć go w sekretariacie szkoły obwodowej.

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, natomiast miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).

Dziecko, poza odpowiednim miejscem zamieszkania, nie musi spełniać żadnych kryteriów - do szkoły obwodowej zostanie przyjęte po złożeniu zgłoszenia w terminie od 5 do 18 marca 2020 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

IV. ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami,
po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół, kandydaci spoza obwodu szkoły mogą wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Dzieci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr XXV/480/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Elbląg.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go wraz załącznikami w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu (szkoły I wyboru) w terminie od 5 do 18 marca 2020 r.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz łącznej liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za spełnienie poniższych kryteriów:

Nr

Kryterium

Liczba punktów

1

kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg

20

2

kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg

8

3

rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja

4

4

wielodzietność rodziny kandydata

3

5

miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

2

6

kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły

2

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

V. REKRUTACJA KANDYDATÓW Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego również biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym za pomocą platformy elektronicznej.

Rodzic / opiekun prawny dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (oprócz wypełnienia wniosku lub zgłoszenia) powinien zgłosić się bezpośrednio do dyrektora szkoły z oddziałami integracyjnymi, którą jest zainteresowany.

VI. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W rekrutacji uzupełniającej biorą udział tylko kandydaci, którzy nie zostali przyjęci
do żadnej ze szkół, wskazanych we wniosku w rekrutacji podstawowej.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

VII. DZIECI, KTÓRE UCZĘSZCZAŁY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Informacja dla rodziców dzieci, które w roku szk. 20119/2020 uczęszczały do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

REKRUTACJA KANDYDATÓW, KTÓRZY W ROKU SZK. 2019/2020 REALIZOWALI ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka.

Na wniosek rodziców dziecko, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej niż ta, w obwodzie której mieszka - jest przyjmowane do klasy I w tej szkole.

W tym celu rodzic składa wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej (tak jak kandydat spoza obwodu szkoły) wraz z dodatkowym wnioskiem potwierdzającym uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego w tej szkole w roku szk. 2019/2020 (dostępne w module „do pobrania”).

Rodzic kandydata po wypełnieniu formularza na stronie www.eped.pl, po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku zanosi go do szkoły podstawowej, w której w roku szk. 2019/2020 w oddziale przedszkolnym dziecko realizuje roczne przygotowanie przedszkolne.
Dyrektor szkoły dostarcza do Departamentu Edukacji UM listę dzieci, które zgodnie z przepisami prawa są przyjmowane do klasy I na mocy poniższego przepisu.


 

Licznik odwiedzin
2 2 9 1 4 0
KALENDARZ
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

ul. Daszyńskiego 1
82-300 Elbląg

tel. 55 625 8460
fax. 55 625 8463
e-mail: sp1@info.elblag.pl
e-mail: sp1@elblag.eu

IOD: iod@ecuw.elblag.pl


Mam 6 lat

Bip
Erasmus
UE
Strona główna     |     O szkole     |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2013 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.