Wyszukaj na stronie  
Jesteś tutaj już od sekund
Szkoła Podstawowa nr 1

ERASMUS PLUS


Projekt „Wychowanie przez czytanie” realizowany w ramach programu „ERASMUS+”

Kwota dofinasowania wynosi 35.100,00 EUR (150.803,64 zł)
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020

     Celem głównym projektu podniesienie kompetencji kluczowych u 36 uczniów w zakrese porozumiewania się w języku ojczystym poprzez realizację innowacyjnych metod nauczania w ramach warsztatów czytelniczych. Celem projektu jest także podniesienie kompetencji i kwalifikacji u 10 nauczycieli poprzez realizację działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami oraz wiedzy i świadomości u 36 rodziców dzieci biorących udział w projekcie w zakresie prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego dziecka.

     Oferta pomocy edukacyjnej realizowana w ramach warsztatów czytelniczych skierowana jest przede wszystkim do dzieci, które mają trudności w uczeniu się, znajdują się w sytuacji utrudniającej lub ograniczającej im dostęp do nauki z powodu przeszkód natury ekonomicznej oraz przeszkód społecznych. Zaplanowane działania wynikają z potrzeby społeczności szkolnej i rodzinnej i służą podnoszeniu jakości wczesnej edukacji oraz rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.
Służą podnoszeniu jakości wczesnej edukacji oraz rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. 
Celem warsztatów czytelniczych jest nabycie przez uczniów kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym tak, by każdy uczeń posiadał zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym.

Projekt ma także za zadanie wzmocnić profesjonalny profil nauczycieli zatrudnionych w szkołach uczestniczących w projekcie. Skuteczne nauczanie zależy także od sposobów kierowania uczeniem, metod i form pracy z uczniem. Każda ze stosowanych metod może być skuteczna, jeżeli odpowiada specyficznym potrzebom ucznia. Nauczyciele dzięki pracy wykonywanej w projekcie nabędą dodatkowe umiejętności niezbędne w pracy z dziećmi z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów i stosowania innowacyjnych metod i form pracy. Wymiana doświadczeń z nauczycielami ze szkoły partnerskiej pozwoli ponadto na dostrzeżenie konieczność zmiany dotychczasowego indywidualnego i rutynowego działania, które będzie wykonywane sprawniej, bo zostanie warsztatowo opanowane.
W ramach projektu zostaną opracowane scenariusze/konspekty zajęć czytelniczych kształtujących kompetencje kluczowe uczniów w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym, dzięki czemu wzrośnie świadomości uczniów w zakresie oddziaływania języka na innych ludzi oraz potrzebą rozumienia i używania języka w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie.


                                           

   Szkoła Podstawowa Nr 1 w Elblągu otrzymała dofinansowanie  projektu „Wychowanie do tolerancji przez tolerancję“, który jest realizowany w ramach programu „Erasmus+“.

Kwota dofinansowania wynosi 96.270,00 EUR (407.799,72 zł),
Okres realizacji: 01.09.2016-31.08.2018.

   Głównym celem projektu jest podniesienie jakości wczesnej edukacji ucznia, rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych u 72 dzieci poprzez realizację 160 godz. warsztatów społecznych oraz wsparcie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli w tym zakresie.

   Projekt skupia się także na promowaniu europejskich wartości. Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz równości kobiet i mężczyzn.

   W ramach projektu będziemy dążyli do wspierania, opracowywania, przekazywania i wdrażania innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych inicjatyw promujących współpracę międzynarodową, partnerskie uczenie się oraz wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim.

   Celem naszego projektu jest rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów. Dzisiejsza codzienność w szkole niesie ze sobą wiele przejawów nietolerancji. Uczniowie dyskryminowani są  z powodu odmiennych poglądów, innych obyczajów, koloru skóry, pochodzenia, wyznania, statusu majątkowego czy niepełnosprawności. Konsekwencją nietolerancji jest wrogość, przemoc, terror i niesprawiedliwość. Dlatego też podejmujemy działania, których efektem będzie zwalczanie dyskryminacji i segregacji, przeciwdziałanie agresji i przemocy, a także działania zmniejszające dysproporcje w efektach kształcenia osób pochodzących ze środowisk defaworyzowanych. Dzięki realizacji dodatkowych godzin warsztatów społecznych w liczbie 160, zwiększymy dostęp, uczestnictwo i poprawę wyników w nauce uczniów defaworyzowanych. Warsztaty będą skierowane w pierwszej kolejności do uczniów ze środowisk defaworyzowanych i o mniejszych szansach, u których występuje utrudniony bądź ograniczony dostęp do nauki z następujących powodów: niepełnosprawności, trudności edukacyjnych, przeszkód natury ekonomicznej, różnic kulturowych, problemów zdrowotnych, przeszkód społecznych i przeszkód natury geograficznej.


Broszura - scenariusze lekcji >>>


 

Licznik odwiedzin
2 2 8 9 2 9
KALENDARZ
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

ul. Daszyńskiego 1
82-300 Elbląg

tel. 55 625 8460
fax. 55 625 8463
e-mail: sp1@info.elblag.pl
e-mail: sp1@elblag.eu

IOD: iod@ecuw.elblag.pl


Mam 6 lat

Bip
Erasmus
UE
Strona główna     |     O szkole     |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2013 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.