Wyszukaj na stronie  
Jesteś tutaj już od sekund
Szkoła Podstawowa nr 1

REALIZACJA PROJEKTU UNIJNEGO

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE W TERMINIE 19.03.2018-23.03.2018

     W związku z rozpoczęciem przez Fundację „PRO-SCHOLAM” od dnia 1 lutego br. realizacji projektu  „Dzisiaj nauka, jutro sukces” niezbędnym jest przeprowadzenie rozeznania rynku i ustalenie szacunkowej wartości zamówienia tj. cen zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz kształtujących właściwe postawy/umiejętności uczniów: kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową. Wszystkie zakupy i dostawy realizowane będą na rzecz i do siedzib szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu.

     W projekcie realizowane będą w ww. 4 elbląskich szkołach podstawowychdodatkowe zajęcia z języka angielskiego (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze), dodatkowe zajęcia z języka angielskiego (zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia), dodatkowe zajęcia z ICT (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze), dodatkowe zajęcia z ICT (zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia), dodatkowe zajęcia z edukacji ekonomicznej, dodatkowe zajęcia z kuratorem, zajęcia ruchowe. Do przeprowadzenia zajęć niezbędne jest zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz kształtujących właściwe postawy/umiejętności uczniów: kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową.

     Podmioty zainteresowane szacowaniem wartości zamówienia prosimy o wybranie odpowiedniego linku poniżej (Dołączone pliki), pod którym znajdują się informacje o danym typie zajęć oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. materiałach niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. Prosimy o wypełnienie  i podpisanie zamieszczonego formularza ofertowego z podaniem stawek netto za poszczególny materiał oraz całkowitej wartości netto i brutto za materiały niezbędne do realizacji danego typu zajęć. Formularz w wersji papierowej należy składać w siedzibie biura projektu: Elbląg, ul. Daszyńskiego 1 – pok. 2 lub wysłać podpisany skan formularza na adres e-mail: dzisiajnaukajutrosukces@wp.pl do dnia 23 marca 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie MA NA CELU JEDYNIE ROZEZNANIE RUNKU I USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

Informacje o projekcie

„Dzisiaj nauka, jutro sukces” to projekt partnerski, którego wnioskodawcą jest Fundacja „PRO SCHOLAM” a partnerem Gmina Miasto Elbląg. Projekt realizowany będzie na terenie Miasta Elbląga. Projekt zakłada realizację nw. działań w okresie dwuletnim, tj. od 01.02.2018r.- 31.01.2020r. w oparciu o 1 typ projektu.

Wartość projektu wynosi:  1.699.476,00 zł,   w tym kwota dofinansowania: 1.602.196,00zł.

   Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 128 uczniów 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 23) prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg w zakresie nauk językowych i ICT oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej), zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 40 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 01.02.2018-31.01.2020.

   W wyniku realizacji projektu uczniowie podniosą kompetencje kluczowe: językowe, ICT, jak również właściwe postawy i umiejętności takie jak: innowacyjność, kreatywność, praca w zespole, zostaną także objęci pomocą z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów, z zakresu kształtowania właściwych postaw

„Dzisiaj nauka, jutro sukces”

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

     Informacje na temat wyników postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” można znaleźć na stronie:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Trzy postępowania nie zostały rozstrzygniete ze wzgledu na brak ofert:

 1. Lider procesu działań z obszaru doradztwa edukacyjno zawodowego w szkołach projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces”
 2.  Realizacja dodatkowych zajęć z ICT (dydaktyczno wyrównawczych) w ramach realizacji projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces”
 3. Realizacja dodatkowych zajęć z ICT (rozwijające zainteresowania i uzdolnienia) w ramach realizacji projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces”

W związku z powyższym zamieszczamy ponownie zapytania ofertowe.

Ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

I. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja PRO-SCHOLAM
82-300 Elbląg, ul. Daszyńskiego 1 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

 1. Siedziba Zamawiającego
 2. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia

CPV: 80.00.00.00-4
Nazewnictwo wg CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

IV. Miejsce, termin, sposób przygotowania i forma składania ofert

Oferty należy składać do dnia 12 marca 2018r. do godziny 10.00

Oferty można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE    

     Fundacja „PRO-SCHOLAM” od dnia 1 lutego br. realizuje projekt  „Dzisiaj nauka, jutro sukces”.  Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 128 uczniów 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 23) w zakresie nauk językowych i ICT oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej), zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 40 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 01.02.2018-31.01.2020.

     W wyniku realizacji projektu uczniowie podniosą kompetencje kluczowe: językowe, ICT, jak również właściwe postawy i umiejętności takie jak: innowacyjność, kreatywność, praca w zespole, zostaną także objęci pomocą z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów, z zakresu kształtowania właściwych postaw (kreatywności ,innowacyjności, pracy w zespole) oraz z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wsparcie ukierunkowane na wspieranie nauki i rozwoju dziecka otrzymają w projekcie również rodzice.

     W związku z powyższym, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zamieszczamy poniżej zapytania ofertowe.

Ogłoszenia zostały również zamieszczone na stronie:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

I. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja PRO-SCHOLAM
82-300 Elbląg, ul. Daszyńskiego 1 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

 1. Siedziba Zamawiającego
 2. Strona internetowa Zamawiającego: www.sp1.info.elblag.pl
 3. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia

CPV: 80.00.00.00-4
Nazewnictwo wg CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

IV. Miejsce, termin, sposób przygotowania i forma składania ofert

Oferty należy składać do dnia 23 lutego 2018r. do godziny 10.00

Oferty można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

 Szczegóły zamówienia do pobrania w dolnej części strony (dołączone pliki:) 


REKRUTACJA BEFEFICJENTÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

     W związku z realizacją projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces” w dniach od 12 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Elblągu, Szkole Podstawowej nr 8 w Elblągu, Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu oraz w Szkole Podstawowej nr 23 w Elblągu, prowadzona jest rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu.

Uczniowie mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w:

w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe uczniów: językowe, ICT

 • JĘZYK ANGIELSKI (ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)
 • JĘZYK ANGIELSKI (ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA/UZDOLNIENIA)
 • ICT (ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)
 • ICT (ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA)

w dodatkowych zajęciach kształtujących właściwe postawy/umiejętności  uczniów: kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową

 • EDUKACJA EKONOMICZNA (TRENING KREATYWNOŚCI W BIZNESIE)
 • ZAJĘCIA Z KURATOREM
 • ZAJĘCIA RUCHOWE

we wsparciu uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa edukacyjno - zawodowego

 • ZAJĘCIA Z  DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Nauczyciele mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w:

w doskonaleniu umiejętności i kompetencji nauczycieli

 • SZKOLENIE: KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW
 • SZKOLENIE: KSZTAŁTOWANIE POSTAW/UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW: KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PRACA W ZESPOLE
 • SZKOLENIE: DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

Rodzice/opiekunowie mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w:

w warsztatach dla rodziców/opiekunów

 • WARSZTATY: PRAWIDŁOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

      Proces rekrutacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, z zachowaniem równego dostępu dla kobiet i mężczyzn. Każda osoba ma prawo do złożenia w czasie procesu rekrutacji i na każdym etapie realizacji projektu oświadczenia o specjalnych  potrzebach 
w zakresie zachowania  dostępności dla osób niepełnosprawnych, niedyskryminacji, równości szans i płci.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie/ uczennice, nauczyciele/nauczycielki a także rodzice/opiekunowie uczniów uczęszczających do następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu,
- Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu,
- Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu.

 

     W ramach projektu objętych zostanie 128 uczniów, 20  nauczycieli oraz 40 rodziców/opiekunów uczniów uczęszczających do ww. szkół.

     Osoby będące grupą docelową mogą zgłosić chęć uczestnictwa w formach wsparciach, dla których obligatoryjne jest przeprowadzenie rekrutacji poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły. Szczegółowy Regulamin rekrutacji dostępny jest w sekretariatach szkół.


 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
ZAPYTANIE W TERMINIE 01.02.2018-07.02.2018

     W związku z rozpoczęciem przez Fundację „PRO-SCHOLAM” od dnia 1 lutego br. realizacji projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces” niezbędnym jest przeprowadzenie rozeznania rynku i ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, tj. stawki netto za godzinę pracy prowadzących zajęcia w projekcie.

 

     W projekcie będziemy realizować w 4 elbląskich szkołach podstawowych dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, ICT, edukacji ekonomicznej, edukacji profilaktyczno-wychowawczej, edukacyjno-zawodowe, zajęcia w zakresie wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia ruchowe.

     Osoby zainteresowane szacowaniem wartości zamówienia prosimy o wybranie odpowiedniego linku poniżej (Dołączone pliki), pod którym znajdą więcej informacji o danym typie zajęć oraz o wymaganiach stawianych Wykonawcy usługi do prowadzenia zajęć. Prosimy o wypełnienie i podpisanie zamieszczonego formularza z podaniem stawki netto za 1 godz. prowadzenia zajęć. Formularz w wersji papierowej wraz z kserokopią dyplomu poświadczającą spełnienie wymagania dotyczącego wykształcenia (kryterium obligatoryjne) należy składać w siedzibie biura projektu: Elbląg, ul. Daszyńskiego 1 – pok. 2 lub wysłać podpisany skan formularza i skan kserokopii dyplomu na adres e-mail: dzisiajnaukajutrosukces@wp.pl do dnia 7 lutego 2018 r.

     Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie MA NA CELU JEDYNIE ROZEZNANIE RUNKU I USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

Informacje o projekcie

     „Dzisiaj nauka, jutro sukces” to projekt partnerski, którego wnioskodawcą jest Fundacja „PRO SCHOLAM” a partnerem Gmina Miasto Elbląg. Projekt realizowany będzie na terenie Miasta Elbląga. Projekt zakłada realizację nw. działań w okresie dwuletnim, tj. od 01.02.2018r.- 31.01.2020r. w oparciu o 1 typ projektu.

Wartość projektu wynosi: 1.699.476,00 zł,
w tym kwota dofinansowania: 1.602.196,00 zł.

     Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 128 uczniów 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 23) prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg w zakresie nauk językowych i ICT oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej), zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 40 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 01.02.2018-31.01.2020.

     W wyniku realizacji projektu uczniowie podniosą kompetencje kluczowe: językowe, ICT, jak również właściwe postawy i umiejętności takie jak: innowacyjność, kreatywność, praca w zespole, zostaną także objęci pomocą z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów, z zakresu kształtowania właściwych postaw(kreatywności, innowacyjności, pracy w zespole) oraz z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wsparcie ukierunkowane na wspieranie nauki i rozwoju dziecka otrzymają  w projekcie również rodzice.

„Dzisiaj nauka, jutro sukces”

Projekt  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Od 1 lutego br. rusza realizacja projektu unijnego
„Dzisiaj nauka, jutro sukces”

     Projekt „Dzisiaj nauka, jutro sukces” to projekt partnerski, którego wnioskodawcą jest Fundacja „PRO SCHOLAM” a partnerem Gmina Miasto Elbląg. Projekt realizowany będzie na terenie ZIT bis Elbląg-na obszarze jednej gminy (Gmina Miasto Elbląg). Zasięg terytorialny oddziaływania projektu obejmie więcej niż 1 gminę. 

     Projekt zakłada realizację nw. działań w okresie dwuletnim, tj.
od 01.02.2018r.-31.01.2020r. w oparciu o 1 typ projektu.

     Wartość projektu wynosi: 1 699 476,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 1 602 196,00 zł.

     Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 128 uczniów 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 23) prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg w zakresie nauk językowych i ICT oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej), zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 40 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 01.02.2018-31.01.2020. 

     Beneficjentami projektu będą 4 szkoły prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg - 128 uczniów, 20 nauczycieli, 40 rodziców. W wyniku realizacji projektu uczniowie podniosą kompetencje kluczowe: językowe, ICT, jak również właściwe postawy i umiejętności takie jak: innowacyjność, kreatywność, praca w zespole, zostaną także objęci pomocą z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów, z zakresu kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy w zespole) oraz z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wsparcie ukierunkowane na wspieranie nauki i rozwoju dziecka otrzymają w projekcie również rodzice.


 

Dołączone pliki:


ZAJĘCIA RUCHOWE - szacowanie wartościPOMOCE EDUKACJA EKONOMICZNA - szacowanie wartościPOMOCE KURATOR - szacowanie wartości

POMOCE RUCHOWE - szacowanie wartości

POMOCE-WARSZTATY DLA RODZICÓW - szacowanie wartości

Licznik odwiedzin
1 1 3 8 4 0
KALENDARZ
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

ul. Daszyńskiego 1
82-300 Elbląg

tel. 55 625 8460
fax. 55 625 8463
e-mail: sp1@info.elblag.pl
e-mail: sp1@elblag.eu  


Mam 6 lat

Bip
Bip
Strona główna     |     O szkole     |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2013 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.