Wyszukaj na stronie  
Jesteś tutaj już od sekund
Szkoła Podstawowa nr 1

REALIZACJA PROJEKTU UNIJNEGO

Realizcja projektu "Dzisiaj nauka jutro sukces"


Uczniowie pracują metodami aktywizującymi między innymi dzięki wyposażeniu gabinetów w system audiowizualny i komputerowy. Zajęcia ICT to czas poświęcony mędzy innymi na rozwój logicznego myślenia oraz wyobraźni.
Doskonałym przykładem jest udział naszych uczniów w zawodach robotów BitBot. (link do artykułu
    Zastosowanie słuchawek w pracowni językowej sprzyja koncentracji uczniów, zmusza ich do skupienia i ćwiczeń. Ponadto, umożliwia swobodny, głośny trening wymowy poprzez różnorodne dialogi, udoskonalając mowę  i przełamując opór do rozmów w obcym języku. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń uczniowie pracują efektywniej i szybciej zapamiętują treści nauczania.
    Podczas zajęć  możliwa jest jednoczesna i indywidualna praca, ponieważ wszyscy uczniowie mogą jednocześnie głośno powtarzać materiał, nie przeszkadzając innym i nie słysząc kolegów z boku.  Natomiast podczas pracy w parach i grupach uczniowie słyszą się tylko w danej grupie zadaniowej, nie słysząc dialogów pozostałych par.
    Dzięki temu, że nauczyciel ma możliwość podsłuchu rozmów uczniów we wszystkich trybach pracy, może on monitorować przebieg ich pracy, postęp i prawidłowość wykonywanych zadań. Niezwykle istotnym atutem tej funkcji jest samokontrola uczniów, ponieważ nie wiedzą kiedy są podsłuchiwani przez nauczyciela. To zatem wywołuje maksymalną koncentrację i staranne wykonywanie ćwiczeń, a w efekcie produktywną i efektywną naukę. Nauczyciel może również włączyć się do dyskusji i skorygować błędy pojawiające się w trakcie pracy uczniów.
   Uczniowie doceniają pracę z zastosowaniem urządzeń w pracowni językowej, jest ona dla nich ciekawsza i zachęcająca.
Wykorzystując sprzęt komputerowy uczniowie rozwiązują zadania przygotowane w oparciu o zakupione oprogramowanie oraz różne aplikacje dające możliwość powtórzenia wiadomości i zdobywania nowych umiejętności.
Podczas zajęć ruchowych uczestnicy projektu poznają zdrowy styl życia, sprawdzają się w różnych dziedzinach sportu, kształtują umiejętność zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie.

Galeria zdjęć>>>

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
ZAPYTANIE W TERMINIE 22.06.2018-28.06.2018

     W związku z rozpoczęciem przez Fundację „PRO-SCHOLAM” od dnia 1 lutego br. realizacji projektu  „Dzisiaj nauka, jutro sukces” niezbędnym jest przeprowadzenie rozeznania rynku i ustalenie szacunkowej wartości zamówienia tj. cen zakupu i dostawy pracowni językowych, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych i wyposażenia, niezbędnych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz kształtujących właściwe postawy/umiejętności uczniów: kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową, a także zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Wszystkie zakupy i dostawy realizowane będą na rzecz i do siedzib szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu.

W projekcie realizowane będą w ww. 4 elbląskich szkołach podstawowych dodatkowe zajęcia z języka angielskiego (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze), dodatkowe zajęcia z języka angielskiego (zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia) oraz dodatkowe zajęcia z doractwa edukacyjno-zawodowego. Do przeprowadzenia zajęć niezbędne jest zakup pracowni językowych, sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Podmioty zainteresowane szacowaniem wartości zamówienia prosimy o wybranie odpowiedniego linku w dolnej części strony (dołączone pliki), pod którym znajdują się informacje o zakresie przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy opis podzielony na 3 odrębne szacowania:

 1. Pracownie językowe
 2. Sprzęt komputerowy i multimedialny
 3. Pomoce dydaktyczne i wyposażenie

Prosimy o wypełnienie i podpisanie wybranego formularza ofertowego z podaniem stawek netto za poszczególny materiał oraz całkowitej wartości netto i brutto za realizację dostawy zgodnie ze specyfikacją. Formularz w wersji papierowej należy składać w siedzibie biura projektu: Elbląg, ul. Daszyńskiego 1 – pok. 2 lub wysłać podpisany skan formularza na adres e-mail: dzisiajnaukajutrosukces@wp.pl do dnia 28 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie MA NA CELU JEDYNIE ROZEZNANIE RUNKU I USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
ZAPYTANIE W TERMINIE 10.04.2018-13.04.2018

     W związku z rozpoczęciem przez Fundację „PRO-SCHOLAM” od dnia 1 lutego br. realizacji projektu  „Dzisiaj nauka, jutro sukces” niezbędnym jest przeprowadzenie rozeznania rynku i ustalenie szacunkowej wartości zamówienia tj. przeprowadzenie w ramach doskonalenia umiejetności i kompetencji nauczycieli cyklu warsztatów/szkoleń na temat:

 1. KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW.
 2. KSZTAŁTOWANIE POSTAW/UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW:KREATYWNOŚĆ, INICJATYWNOŚĆ, PRACA W ZESPOLE).
 3. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

dla grupy 20 nauczycieli zatrudnionych w elbląskich szkołach podstawowych tworzących 4 grupy szkoleniowe, w tym:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu: 1 grupa złożona z 5 nauczycieli,
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu: 1 grupa złożona z 5 nauczycieli,
 • Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu: 1 grupa złożona z 5 nauczycieli,
 • Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu: 1 grupa złożona z 5 nauczycieli.

     Podmioty zainteresowane szacowaniem wartości zamówienia prosimy o wybranie odpowiedniego linku poniżej (Dołączone pliki), pod którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące realizacji warsztatów/szkoleń. Prosimy o wypełnienie  i podpisanie zamieszczonego formularza ofertowego z podaniem stawki netto i brutto wykonania ww. usługi. Formularz w wersji papierowej należy składać w siedzibie biura projektu: Elbląg, ul. Daszyńskiego 1 – pok. 2 lub wysłać podpisany skan formularza na adres e-mail: dzisiajnaukajutrosukces@wp.pl do dnia 13 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie MA NA CELU JEDYNIE ROZEZNANIE RUNKU I USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
ZAPYTANIE W TERMINIE 21.03.2018-28.03.2018

     W związku z rozpoczęciem przez Fundację „PRO-SCHOLAM” od dnia 1 lutego br. realizacji projektu  „Dzisiaj nauka, jutro sukces” niezbędnym jest przeprowadzenie rozeznania rynku i ustalenie szacunkowej wartości zamówienia tj. organizacji 8 jednodniowych wycieczek zawodoznawczych (4 lokalne i 4 pozalokalne).

     W każdej wycieczce będzie brała udział grupa 16 uczniów ze szkoły podstawowej klasy V-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu, Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu, Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu i Szkoły Podstawowej nr 23 w Elblągu. Wycieczki realizowane będą jako inicjatywa wspierająca uczniów w planowaniu swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz będą stanowiły dla uczniów cenne źródło wiedzy o różnych zawodach, wykonywanych przez pracowników odwiedzanych zakładów pracy. Dzięki nim uczniowie będą mogli uzyskać - bezpośrednio u źródła - przydatne informacje na temat działalności firmy, specyfiki zawodów charakterystycznych dla konkretnych branż czy cech psychofizycznych, niezbędnych do wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy. Poznają wagę kwalifikacji zawodowych oraz dobrze rozwiniętych umiejętności społecznych, koniecznych do realizacji codziennych zadań na stanowisku pracy.

     Podmioty zainteresowane szacowaniem wartości zamówienia prosimy o wybranie odpowiedniego linku poniżej (Dołączone pliki), pod którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące realizacji wycieczek. Prosimy o wypełnienie  i podpisanie zamieszczonego formularza ofertowego z podaniem stawki netto i brutto wykonania ww. usługi. Formularz w wersji papierowej należy składać w siedzibie biura projektu: Elbląg, ul. Daszyńskiego 1 – pok. 2 lub wysłać podpisany skan formularza na adres e-mail: dzisiajnaukajutrosukces@wp.pl do dnia 28 marca 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie MA NA CELU JEDYNIE ROZEZNANIE RUNKU I USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

Informacje o projekcie

„Dzisiaj nauka, jutro sukces” to projekt partnerski, którego wnioskodawcą jest Fundacja „PRO SCHOLAM” a partnerem Gmina Miasto Elbląg. Projekt realizowany będzie na terenie Miasta Elbląga. Projekt zakłada realizację nw. działań w okresie dwuletnim, tj. od 01.02.2018r.- 31.01.2020r. w oparciu o 1 typ projektu.

Wartość projektu wynosi:  1.699.476,00 zł,   w tym kwota dofinansowania: 1.602.196,00zł.

   Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 128 uczniów 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 23) prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg w zakresie nauk językowych i ICT oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej), zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 40 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 01.02.2018-31.01.2020.

   W wyniku realizacji projektu uczniowie podniosą kompetencje kluczowe: językowe, ICT, jak również właściwe postawy i umiejętności takie jak: innowacyjność, kreatywność, praca w zespole, zostaną także objęci pomocą z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów, z zakresu kształtowania właściwych postaw

„Dzisiaj nauka, jutro sukces”

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

     Informacje na temat wyników postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” można znaleźć na stronie:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wyłoniono Lidera procesu działań z obszaru doradztwa edukacyjno zawodowego w szkołach, w ramach realizacji projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces”

Dwa postępowania nie zostały rozstrzygniete ze wzgledu na brak możliwości zmiany umowy oraz wypracowania zaplanowanych godzin zgodnie z harmonogramem.

 1.  Realizacja dodatkowych zajęć z ICT (dydaktyczno wyrównawczych) w ramach realizacji projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces”
 2. Realizacja dodatkowych zajęć z ICT (rozwijające zainteresowania i uzdolnienia) w ramach realizacji projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces”

W związku z powyższym zamieszczamy ponownie zapytania ofertowe.

Ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

I. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja PRO-SCHOLAM
82-300 Elbląg, ul. Daszyńskiego 1 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

 1. Siedziba Zamawiającego
 2. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia

CPV: 80.00.00.00-4
Nazewnictwo wg CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

IV. Miejsce, termin, sposób przygotowania i forma składania ofert

Oferty należy składać do dnia 27 marca 2018r. do godziny 10.00

Oferty można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE W TERMINIE 19.03.2018-23.03.2018

     W związku z rozpoczęciem przez Fundację „PRO-SCHOLAM” od dnia 1 lutego br. realizacji projektu  „Dzisiaj nauka, jutro sukces” niezbędnym jest przeprowadzenie rozeznania rynku i ustalenie szacunkowej wartości zamówienia tj. cen zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz kształtujących właściwe postawy/umiejętności uczniów: kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową. Wszystkie zakupy i dostawy realizowane będą na rzecz i do siedzib szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu,

- Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu.

     W projekcie realizowane będą w ww. 4 elbląskich szkołach podstawowychdodatkowe zajęcia z języka angielskiego (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze), dodatkowe zajęcia z języka angielskiego (zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia), dodatkowe zajęcia z ICT (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze), dodatkowe zajęcia z ICT (zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia), dodatkowe zajęcia z edukacji ekonomicznej, dodatkowe zajęcia z kuratorem, zajęcia ruchowe. Do przeprowadzenia zajęć niezbędne jest zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz kształtujących właściwe postawy/umiejętności uczniów: kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową.

     Podmioty zainteresowane szacowaniem wartości zamówienia prosimy o wybranie odpowiedniego linku poniżej (Dołączone pliki), pod którym znajdują się informacje o danym typie zajęć oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. materiałach niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. Prosimy o wypełnienie  i podpisanie zamieszczonego formularza ofertowego z podaniem stawek netto za poszczególny materiał oraz całkowitej wartości netto i brutto za materiały niezbędne do realizacji danego typu zajęć. Formularz w wersji papierowej należy składać w siedzibie biura projektu: Elbląg, ul. Daszyńskiego 1 – pok. 2 lub wysłać podpisany skan formularza na adres e-mail: dzisiajnaukajutrosukces@wp.pl do dnia 23 marca 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie MA NA CELU JEDYNIE ROZEZNANIE RUNKU I USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

Informacje o projekcie

„Dzisiaj nauka, jutro sukces” to projekt partnerski, którego wnioskodawcą jest Fundacja „PRO SCHOLAM” a partnerem Gmina Miasto Elbląg. Projekt realizowany będzie na terenie Miasta Elbląga. Projekt zakłada realizację nw. działań w okresie dwuletnim, tj. od 01.02.2018r.- 31.01.2020r. w oparciu o 1 typ projektu.

Wartość projektu wynosi:  1.699.476,00 zł,   w tym kwota dofinansowania: 1.602.196,00zł.

   Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 128 uczniów 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 23) prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg w zakresie nauk językowych i ICT oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej), zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 40 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 01.02.2018-31.01.2020.

   W wyniku realizacji projektu uczniowie podniosą kompetencje kluczowe: językowe, ICT, jak również właściwe postawy i umiejętności takie jak: innowacyjność, kreatywność, praca w zespole, zostaną także objęci pomocą z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów, z zakresu kształtowania właściwych postaw

„Dzisiaj nauka, jutro sukces”

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

     Informacje na temat wyników postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” można znaleźć na stronie:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Trzy postępowania nie zostały rozstrzygniete ze wzgledu na brak ofert:

 1. Lider procesu działań z obszaru doradztwa edukacyjno zawodowego w szkołach w ramach realizacji projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces”
 2.  Realizacja dodatkowych zajęć z ICT (dydaktyczno wyrównawczych) w ramach realizacji projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces”
 3. Realizacja dodatkowych zajęć z ICT (rozwijające zainteresowania i uzdolnienia) w ramach realizacji projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces”

W związku z powyższym zamieszczamy ponownie zapytania ofertowe.

Ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

I. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja PRO-SCHOLAM
82-300 Elbląg, ul. Daszyńskiego 1 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

 1. Siedziba Zamawiającego
 2. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia

CPV: 80.00.00.00-4
Nazewnictwo wg CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

IV. Miejsce, termin, sposób przygotowania i forma składania ofert

Oferty należy składać do dnia 12 marca 2018r. do godziny 10.00

Oferty można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE    

     Fundacja „PRO-SCHOLAM” od dnia 1 lutego br. realizuje projekt  „Dzisiaj nauka, jutro sukces”.  Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 128 uczniów 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 23) w zakresie nauk językowych i ICT oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej), zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 40 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 01.02.2018-31.01.2020.

     W wyniku realizacji projektu uczniowie podniosą kompetencje kluczowe: językowe, ICT, jak również właściwe postawy i umiejętności takie jak: innowacyjność, kreatywność, praca w zespole, zostaną także objęci pomocą z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów, z zakresu kształtowania właściwych postaw (kreatywności ,innowacyjności, pracy w zespole) oraz z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wsparcie ukierunkowane na wspieranie nauki i rozwoju dziecka otrzymają w projekcie również rodzice.

     W związku z powyższym, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zamieszczamy poniżej zapytania ofertowe.

Ogłoszenia zostały również zamieszczone na stronie:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

I. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja PRO-SCHOLAM
82-300 Elbląg, ul. Daszyńskiego 1 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

 1. Siedziba Zamawiającego
 2. Strona internetowa Zamawiającego: www.sp1.info.elblag.pl
 3. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia

CPV: 80.00.00.00-4
Nazewnictwo wg CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

IV. Miejsce, termin, sposób przygotowania i forma składania ofert

Oferty należy składać do dnia 23 lutego 2018r. do godziny 10.00

Oferty można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

 Szczegóły zamówienia do pobrania w dolnej części strony (dołączone pliki:) 


REKRUTACJA BEFEFICJENTÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

     W związku z realizacją projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces” w dniach od 12 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Elblągu, Szkole Podstawowej nr 8 w Elblągu, Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu oraz w Szkole Podstawowej nr 23 w Elblągu, prowadzona jest rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu.

Uczniowie mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w:

w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe uczniów: językowe, ICT

 • JĘZYK ANGIELSKI (ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)
 • JĘZYK ANGIELSKI (ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA/UZDOLNIENIA)
 • ICT (ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)
 • ICT (ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA)

w dodatkowych zajęciach kształtujących właściwe postawy/umiejętności  uczniów: kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową

 • EDUKACJA EKONOMICZNA (TRENING KREATYWNOŚCI W BIZNESIE)
 • ZAJĘCIA Z KURATOREM
 • ZAJĘCIA RUCHOWE

we wsparciu uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa edukacyjno - zawodowego

 • ZAJĘCIA Z  DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Nauczyciele mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w:

w doskonaleniu umiejętności i kompetencji nauczycieli

 • SZKOLENIE: KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW
 • SZKOLENIE: KSZTAŁTOWANIE POSTAW/UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW: KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PRACA W ZESPOLE
 • SZKOLENIE: DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

Rodzice/opiekunowie mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w:

w warsztatach dla rodziców/opiekunów

 • WARSZTATY: PRAWIDŁOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

      Proces rekrutacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, z zachowaniem równego dostępu dla kobiet i mężczyzn. Każda osoba ma prawo do złożenia w czasie procesu rekrutacji i na każdym etapie realizacji projektu oświadczenia o specjalnych  potrzebach 
w zakresie zachowania  dostępności dla osób niepełnosprawnych, niedyskryminacji, równości szans i płci.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie/ uczennice, nauczyciele/nauczycielki a także rodzice/opiekunowie uczniów uczęszczających do następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu,
- Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu,
- Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu.

 

     W ramach projektu objętych zostanie 128 uczniów, 20  nauczycieli oraz 40 rodziców/opiekunów uczniów uczęszczających do ww. szkół.

     Osoby będące grupą docelową mogą zgłosić chęć uczestnictwa w formach wsparciach, dla których obligatoryjne jest przeprowadzenie rekrutacji poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły. Szczegółowy Regulamin rekrutacji dostępny jest w sekretariatach szkół.


 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
ZAPYTANIE W TERMINIE 01.02.2018-07.02.2018

     W związku z rozpoczęciem przez Fundację „PRO-SCHOLAM” od dnia 1 lutego br. realizacji projektu „Dzisiaj nauka, jutro sukces” niezbędnym jest przeprowadzenie rozeznania rynku i ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, tj. stawki netto za godzinę pracy prowadzących zajęcia w projekcie.

 

     W projekcie będziemy realizować w 4 elbląskich szkołach podstawowych dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, ICT, edukacji ekonomicznej, edukacji profilaktyczno-wychowawczej, edukacyjno-zawodowe, zajęcia w zakresie wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia ruchowe.

     Osoby zainteresowane szacowaniem wartości zamówienia prosimy o wybranie odpowiedniego linku poniżej (Dołączone pliki), pod którym znajdą więcej informacji o danym typie zajęć oraz o wymaganiach stawianych Wykonawcy usługi do prowadzenia zajęć. Prosimy o wypełnienie i podpisanie zamieszczonego formularza z podaniem stawki netto za 1 godz. prowadzenia zajęć. Formularz w wersji papierowej wraz z kserokopią dyplomu poświadczającą spełnienie wymagania dotyczącego wykształcenia (kryterium obligatoryjne) należy składać w siedzibie biura projektu: Elbląg, ul. Daszyńskiego 1 – pok. 2 lub wysłać podpisany skan formularza i skan kserokopii dyplomu na adres e-mail: dzisiajnaukajutrosukces@wp.pl do dnia 7 lutego 2018 r.

     Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie MA NA CELU JEDYNIE ROZEZNANIE RUNKU I USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

Informacje o projekcie

     „Dzisiaj nauka, jutro sukces” to projekt partnerski, którego wnioskodawcą jest Fundacja „PRO SCHOLAM” a partnerem Gmina Miasto Elbląg. Projekt realizowany będzie na terenie Miasta Elbląga. Projekt zakłada realizację nw. działań w okresie dwuletnim, tj. od 01.02.2018r.- 31.01.2020r. w oparciu o 1 typ projektu.

Wartość projektu wynosi: 1.699.476,00 zł,
w tym kwota dofinansowania: 1.602.196,00 zł.

     Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 128 uczniów 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 23) prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg w zakresie nauk językowych i ICT oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej), zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 40 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 01.02.2018-31.01.2020.

     W wyniku realizacji projektu uczniowie podniosą kompetencje kluczowe: językowe, ICT, jak również właściwe postawy i umiejętności takie jak: innowacyjność, kreatywność, praca w zespole, zostaną także objęci pomocą z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów, z zakresu kształtowania właściwych postaw(kreatywności, innowacyjności, pracy w zespole) oraz z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wsparcie ukierunkowane na wspieranie nauki i rozwoju dziecka otrzymają  w projekcie również rodzice.

„Dzisiaj nauka, jutro sukces”

Projekt  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Od 1 lutego br. rusza realizacja projektu unijnego
„Dzisiaj nauka, jutro sukces”

     Projekt „Dzisiaj nauka, jutro sukces” to projekt partnerski, którego wnioskodawcą jest Fundacja „PRO SCHOLAM” a partnerem Gmina Miasto Elbląg. Projekt realizowany będzie na terenie ZIT bis Elbląg-na obszarze jednej gminy (Gmina Miasto Elbląg). Zasięg terytorialny oddziaływania projektu obejmie więcej niż 1 gminę. 

     Projekt zakłada realizację nw. działań w okresie dwuletnim, tj.
od 01.02.2018r.-31.01.2020r. w oparciu o 1 typ projektu.

     Wartość projektu wynosi: 1 699 476,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 1 602 196,00 zł.

     Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 128 uczniów 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 23) prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg w zakresie nauk językowych i ICT oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej), zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 40 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 01.02.2018-31.01.2020. 

     Beneficjentami projektu będą 4 szkoły prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg - 128 uczniów, 20 nauczycieli, 40 rodziców. W wyniku realizacji projektu uczniowie podniosą kompetencje kluczowe: językowe, ICT, jak również właściwe postawy i umiejętności takie jak: innowacyjność, kreatywność, praca w zespole, zostaną także objęci pomocą z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów, z zakresu kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy w zespole) oraz z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wsparcie ukierunkowane na wspieranie nauki i rozwoju dziecka otrzymają w projekcie również rodzice.


 

Licznik odwiedzin
2 2 6 1 5 4
KALENDARZ
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

ul. Daszyńskiego 1
82-300 Elbląg

tel. 55 625 8460
fax. 55 625 8463
e-mail: sp1@info.elblag.pl
e-mail: sp1@elblag.eu

IOD: iod@ecuw.elblag.pl


Mam 6 lat

Bip
Erasmus
UE
Strona główna     |     O szkole     |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2013 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.